Achtergrondinformatie Holistisch Energetische Therapie

Achtergrondinformatie Holistisch Energetische Therapie

Holistisch Energetische Therapie

Alles is energie
Holistisch energetisch werkende therapeuten werken vanuit het adagium dat alles energie is. Dus gedachten, gevoelens, frustraties e.d. zijn geblokkeerde of ‘bevroren’ energieën met een bepaalde ‘lading’. Nu is energie voor de gemiddelde mens (nog) niet direct waarneembaar. Voor de energetisch werkende therapeut is dat anders.
Hij of zij heeft het vermogen energetische processen te duiden en te behandelen. De mens is in essentie een spiritueel wezen. Binnen HET staat die gedachte dan ook centraal en verschilt daarmee met het gangbare idee van de westerse wetenschap dat onze persoonlijkheid een product is van het afvuren van neuronen (zenuwcellen) in de grijze massa tussen onze oren.
De basis voor een spirituele visie op het leven is het besef dat we in een wereld van twee realiteiten leven, namelijk de stoffelijke en geestelijke wereld. Hoewel de wetenschap ironisch genoeg het bestaan van iets buiten de stoffelijke wereld ontkent, heeft dezelfde wetenschap een dieper begrip over de relatie tussen de spirituele en de stoffelijke wereld aan het licht gebracht.

Albert Einstein’s relativiteitstheorie bewijst dat alles energie is.

Energie wordt vaak beschreven als een vorm van vibratie (trilling), wat inhoudt dat er een oneindige reeks van trillingen kunnen bestaan. We weten dat er verschillende trillingsniveaus in de stoffelijk wereld bestaan. Bijvoorbeeld: zichtbaar licht gaat van de lagere frequentie van rood licht tot de hogere frequentie van violet licht. Maar voorbij deze schaal vinden we ultraviolet licht en de wetenschap heeft zelfs nog hogere vibraties gevonden. De wetenschap heeft zelfs het bestaan aangetoond van een stroom van energie/subatomaire deeltjes uit een onzichtbare wereld in de wereld die we kunnen meten.

Wie ben je?

Het belang van deze ontdekkingen is dat de wetenschap de barrière tussen materie en energie doorbroken heeft. De wereld is niet gemaakt van twee afzonderlijke elementen maar is uit slechts een substantie geschapen die uiteenlopende vormen aanneemt. Energie kan zich als altijd bewegende golven, als stilstaande velden of als ‘vaste’ materie laten zien. Deze ontdekkingen hebben alle barrières afgebroken die wij als vanouds met ons uiterlijk denken hebben opgezet, zoals de barrière tussen geest en materie of de barrière tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld. In werkelijkheid is alles van dezelfde substantie gemaakt.
De wetenschap noemt het energie en in meerdere heilige geschriften wordt het licht genoemd. Deze substantie kan tot elke vorm gemodelleerd worden en hij is gebruikt om alles in de vormwereld te scheppen. Dus de stoffelijke wereld is gemaakt van hetzelfde basis ‘materiaal’ als de geestelijke wereld.

Het licht is eenvoudig verlaagd tot een verschillend trillingsspectrum en onze zintuigen/geest zien het nu als vaste substantie in plaats van trillende energie. Dit vormt de illusie dat er een afscheiding tussen geest en materie bestaat. In werkelijkheid doordringt de geestelijke wereld de stoffelijke wereld; het is hier direct bij ons. De meeste mensen zijn het slachtoffer geworden van de illusie – een illusie die alleen in het denken kan bestaan – dat we afgescheiden zijn van, zelfs dat we verlaten zijn door, ons geestelijk zelf. Het ware doel van alle spirituele leringen is ons te helpen een bewuste verbinding met ons hoger wezen tot stand te brengen, wat leidt tot een volledig besef en acceptatie van wie we werkelijk zijn.

Het punt is dat we allemaal een hoger en lager deel in ons wezen hebben. Het hogere deel leeft in de geestelijke wereld en kan door niets in de stoffelijke wereld beïnvloed worden. Het lagere deel is het voertuig voor onze ervaringen en onze expressie in de stoffelijke wereld. Met HET kan iemand zich weer verbinden met zijn of haar hogere aspecten; een verbinding die helend werkt.

De aura en de chacra’s

De aura is een trillend energieveld rondom ons lichaam. Binnen dit energieveld zijn op hun beurt weer diverse subtiele energievelden actief. De energiestructuur van de aura kent meerdere lagen, die als een eivorm om het lichaam liggen. Vaak worden de volgende lichamen onderscheiden: het etherische, het sexuele, het pranische, het emotionele, het expressieve, het mentale en het causale. Binnen de aura zitten 7 knooppunten op de plaatsen van de chacra’s. Chacra betekent in het Sanskriet ‘het wiel’; ze nemen energie op en geven energie af voor een goede balans tussen lichaam en geest. Door bewustzijnsverschuivingen kunnen mensen tegenwoordig 12 chacra’s – met overeenkomstige (licht)lichamen – ervaren.

De aura als ‘kraakpand’

De aura – ook wel energetisch lichaam genoemd – bevat naast het lichaam ook de zielsenergie. Gedurende elk leven kan de ziel ten gevolge van uiteenlopende emotionele, mentale en lichamelijke ervaringen (deels) worden gefragmenteerd. We verliezen als het ware delen van de ziel, en dus van onszelf. Daardoor ontstaan er ‘gaten’ in het energetisch lichaam; ‘gaten’ die vervolgens opgevuld worden met lagere, negatieve energieën, met mogelijke doorwerkingen in het fysieke lichaam. Die energieën ervaren mensen vaak als verdichte, vastzittende energieën met donkere kleuren en vormen. Je zou dus kunnen zeggen dat de aura letterlijk en figuurlijk wordt gekraakt door wezensvreemde ‘gasten’. Deze ‘gasten’ kunnen vergaande effecten hebben op de emotionele, mentale en lichamelijke gezondheid van een persoon. Het hiervoor beschreven proces vloeit voort uit de werkingssfeer van de wet van resonantie. Om het ‘pand’, de aura, weer zuiver en schoon te krijgen is het van belang oude en huidige trauma’s uit te werken en te helen.

De behandeling

De behandeling begint met een intakegesprek en een korte behandelsessie. Tijdens de intake wordt de aard van de klachten besproken en wordt globaal verkend welke oorzaken (levensthema’s) daaraan mogelijk ten grondslag kunnen liggen. Indien cliënt en therapeut de indruk hebben dat de behandeling vruchten kan afwerpen wordt in principe drie tot vijf vervolgsessies afgesproken. Daarna wordt in gezamenlijkheid bekeken of de behandeling bevalt. Na een positieve evaluatie kunnen desgewenst vervolgafspraken worden gemaakt.
Tijdens de behandelsessies – waarbij de cliënt ligt, zit of staat – kijkt de therapeut met de cliënt waar het probleem, de blokkade in het (energetisch) lichaam gelokaliseerd kan worden. Elke onverwerkte emotie of trauma kan immers worden ervaren als een blokkade in het (energetisch) lichaam. Deze blokkade ervaart men vaak als een fysieke of geestelijke pijn, verstarring, stijfheid, benauwdheid, enz. Ook volledige afwezigheid van gevoel kan het gevolg zijn. Dit gebied kan door de cliënt ervaren worden als donker, verdicht of zwaar. De therapeut laat de cliënt dit gebied onderzoeken door er met de aandacht en ademhaling naar toe te gaan. De cliënt komt aldus in contact met de onderliggende problematiek, waardoor nieuwe informatie – en dus inzicht – vrijkomt. De cliënt ervaart dit soms als informatie vanuit dit of een vorig leven; alleen als de cliënt dat zelf aangeeft wordt gewerkt uit vorige levens; het betreft vaak onverwerkte ervaringen die uit het bewuste verbannen zijn. De informatie en beelden, die vervolgens naar boven komen, geven de cliënt zicht op de vraag waardoor de ‘gevoelspijn’ ooit is ontstaan. Door de cliënt vervolgens verbinding te laten maken met zijn of haar hogere wezensdelen kunnen de trauma’s worden geheeld. Het is de krachtige liefdesenergie die de lagere, negatieve energie doet transformeren naar meer zuivere energie! En die energie doet de totale energie en vitaliteit van de persoon weer stromen.

De behandeling duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Elke behandeling begint met het bespreken van probleempunten en achterliggende ervaringen. Na de feitelijke behandeling worden de wederzijdse ervaringen uitgewisseld.

U kunt zonder verwijzing door een HET worden behandeld. Verwijzing door een huisarts, specialist zoals bijvoorbeeld een psycholoog is uiteraard mogelijk. De HET is geen vervanging van de regulier medische of psychologische behandeling. HET of vergelijkbare methodes worden vaak in combinatie met deze behandelmethoden toegepast.